Chính sách tại Website Quancaphe.vn

Thông tin được chia sẻ

Những thông tin được chia sẻ trên Website là những thông tin chủ quan và khách quan, được tổng hợp từ nhiều cá nhân khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra để đảm bảo những thông tin xuất hiện trên Website là những thông tin mới nhất.

Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi tin tưởng vào sự chính xác của thông tin được chia sẻ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ cách thức sử dụng thông tin nào trên Website Quancaphe.vn mà người vào Website có thể dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh bởi người sử dụng khi đang truy cập vào trang web của QUÁN CÀ PHÊ.

Cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin

Những thông tin chúng tôi cung cấp là những thông tin khách quan, nhưng chúng tôi chấp nhận cập nhập, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập nếu nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân hay thương hiệu nào đó. Nếu chúng tôi được khách hàng thông báo rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập đã không còn chính xác, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện những chỉnh sửa phù hợp dựa trên thông tin cập nhật mà khách hàng cung cấp. Liên hệ Tại đây nếu cần.

Giỏ hàng